اهدا هدایا به اولین و دومین متولد در فاز جدید بیمارستان توسط آقای دکتر ارجمند

جناب آقای دکتر ارجمند بزرگوار به میمنت و مبارکی آغاز فعالیت بخش جدید بیمارستان ،به  اولین و دومین تولد در این بخش با دست مبارکشان ،هدایایی اهدا نمودند .

نوشتن دیدگاه