سزارین :
زایمان طبیعی:
لوزه:
درمان طبی:
هیسترکتومی:
ارتوپدی: