معرفی اعضا شرکت طبیبان ارجمند کارمانیا

مدیر عامل جناب آقای دکتر بهرام پورسیدی

مدیر داخلی جناب آقای دکتر رامین رجایی

مدیر پرستاری جناب آقای حمید ثمره

مدیر مالی جناب آقای حبیب الله محمدی

مسئول تاسیسات جناب آقای زندی

نوشتن دیدگاه