با مشارکت کلیه کارکنان متعهد و با برخورداری از پزشکان ماهر و با توان علمی بالا ارائه خدمات را بخ شرح ذیل انجام میدهیم :

  • ارائه خدمات درمانی و تشخیصی ایمن به بیماران استان کرمان و استان های همجوار