توکل به خداوند متعال در انجام تمام امور

ارتقا مستمر کیفیت و ایمنی بدون اعمال هزینه اضافی به بیمار

ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به بیماران با حفظ کرامت انسانی

جذب پزشکان و کارکنان توانمند