ارتقا مستمر ایمنی بیمار و کارکنان

ارتقا مستمر کیفیت در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی

توانمند سازی منابع انسانی

توسعه فضای فیزیکی

توسعه تجهیزات پزشکی

جذب مشارکت های اجتماعی