ارتقا ایمنی بیمار و پیشگیری از عفونت

ارتقا کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی

توانمند سازی منابع انسانی

توسعه فضای فیزیکی

مشارکت های اجتماعی