شرکت طبیبان ارجمند کارمانیا

شرکت طبیبان ارجمند کارمانیا به مدیرعاملی جناب آقای دکتر بهرام پورسیدی , مدیر داخلی جناب آقای دکتر رامین رجایی , مدیر پرستاری جناب آقای حمید ثمره , مدیر مالی جناب آقای حبیب الله محمدی و مدیر تاسیسات آقای زندی به عنوان پیمان کار دربیمارستان ارجمند مشغول بکار شده است.

نوشتن دیدگاه