پیشگام در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی استان کرمان با تمرکز بر خدمات زنان و
زایمان