• تبدیل شدن به بیمارستان پیشگام در ارائه خدمات در زمینه های تشخیصی و درمانی
  • متمایز شدن به عنوان بهترین مرکز ارائه دهنده خدمات درمانی خصوصی و خیریه در جنوب کشور
  • تبدیل شدن به قطب صنعت توریسم درمانی در جنوب کشور