اورژانس بیمارستان ارجمند یکی از واحد های اصلی و مهم بیمارستان می باشد که فضای وسیعی را به خود اختصاص داده است. این بخش شامل ۱۲ تخت می باشد.
۳ تخت مردان ۳ تخت اطفال ۳ تخت زنان
۱ تخت ایزوله ۲ تخت بیمار روانی
این بخش بطور فعال و ۲۴ ساعته در خدمت شهروندان عزیز می باشد. ۵ پزشک عمومی در این مرکز فعالیت می کنند. این بخش شامل اتاق عمل سرپایی، اتاق احیاء قلبی ریوی، واحد مسمومیت ها و گچ گیری می باشد.
پرسنل این بخش از مجرب ترین پرستاران بیمارستان می باشند. این بخش شامل ۶ پرستار است. تریاژ بیمارستان در طول ۲۴ ساعت در خدمت بیماران می باشد.
خمت تزریقات، پانسمان، EKG، شستشوی معده، انجام آزمایشات، انجام رادیولوژی و … در این بخش انجام می شود.
رییس بخش اورژانس آقای دکتر محمد جواد خدادوست می باشند.
پزشک مسئول اورژانس آقای دکتر بهزاد بنی سلام می باشند.