جشن روز پرستار ۱۳۹۸

جشن روز پرستار سال ۱۳۹۸ با حضور آقایان دکتر منوچهر ارجمند و دکتر بهرام پورسیدی در بیمارستان ارجمند باحضور پرستاران و سایر پرسنل بیمارستان انجام گردید.