Skip to main content

اطفال

لطافت گل، پاکی آسمان، فرشته های خندان، عظمت روح اقیانوس ها را در چهره های معصومانه کودکان در بخش اطفال ارجمند می بینیم.
بخش اطفال شامل ۱۲ تخت می باشد که رئیس بخش اطفال خانم دکتر صراف زاده می باشد. پزشکانی که در این بخش فعالیت دارند خانم دکتر افسانه صاحب الزمانی و خانم دکتر آرزو استوار می باشند.
بخش اطفال از وسایل و تجهیزات استاندارد برخوردار می باشد.
بخش اطفال در طی ۲۰ سال اخیر یک موتالیتی داشته و جزء بخش های درمانی بسیار خوب می باشد.
سرپرستار این بخش خانم مهدیه ربانی است و این بخش ۴ پرستار کارشناس و ۴ کمک بهیار دارد. بخش کودکان در این بیمارستان توسط خانم دکتر روحی را هاندازی شد و ایشان سال های سال در این مرکز به تنهایی به درمان و معالجه کودکان مشغول بودند. در طی سال های اخیر ایشان به علت مشغله کاری از این مرکز رفتند و به درمان طبی در مطب شخصی خودشان می پردازند.

کادر درمانی واحد کودکان و مراقبت های نوزادان
رئیس بخش: خانم دکتر ژینوس صراف زاده
سرپرستار: خانم مهدیه ربانی
تعداد کل پرستار: ۵ نفر
تعداد کل بهیار: ۴ نفر
تعداد پرسنل خدمات: ۱ نفر
تعداد پزشکان مقیم: ۱ نفر
تعداد پزشکان آنکال: ۳ نفر

تعداد اطاق ها و تخت های بخش کودکان و مراقبت های نوزادان
دو اتاق اطفال
یک واحد مراقبت نوزادان شامل اطاق مراقبت ها، ایستگاه، تحت نظر و سپسیس
تعداد کل تخت ها ۱۱ عدد
۶ تخت اطفال
۵ تخت نوزاد

اهداف کارکنان واحد های کودکان و راقبت های نوزادان
انجام اقدامات مراقبتی با توجه به حقوق بیمار
ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران
برطرف نمودن نیازهای بخش در راستای ایمنی بیمار
ارتقاء آگاهی علمی با استفاده از تجارب اساتید و شرکت در کلاس ها و سمینارها
بهبود کیفیت آموزشی شیردهی و تغذیه تکمیلی به مادران
برطرف کردن نیازهای درمانی عاطفی مادران

کیس های شایع واحد کودکان و مراقبت های نوزادان
پیلونفریتسپسیسگاسترو آنتریت
فتقایکترلوزه
پاژمبریTTNگذاشتن گرومت